Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
image

T.C.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI

4/B SÖZLEŞMELİ  PERSONEL ALIMI (KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ İLE DESTEK PERSONELİ) HAKKINDA DUYURU

 

Başkanlığımız merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre, 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2’inci maddesinin (b) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 2022  KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 2 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 9 Destek Personeli olmak üzere toplam  11 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

1. GENEL ŞARTLAR
Başvuracak adaylarda aranılan nitelikler ile 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartlar ve ilan edilen münhal pozisyon için belirtilen özel şartlar aranır:
1. Türk Vatandaşı olmak,
2. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,
3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
4. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak ,
5. Askerlik durumu itibariyle;
a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
6. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

2- KPSS (B) GRUBU PUAN SIRALAMASI İLE ALINACAK 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL DAĞILIMI İLE ARANACAK ŞARTLAR

A) KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ
Bu pozisyonda 2 sözleşmeli personel alınacaktır.
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:
1-Lise ve dengi okul mezunu olmak,
2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP94 puan türünden asgari 55 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,
3-Erkek olmak,
4- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,
5- Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,
6-10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak,
7-Erkek adaylar için boyunun 170 cm den kısa olmaması, kilosunun ise cm cinsinden boy uzunluğunun son 2 rakamından 15 den fazla, 13 den az olmaması gerekmektedir. (Örneğin boy uzunluğu 170 cm ise kilosu en fazla 70+15=85 kg ve en az 70-13=57 kg olmalıdır.)
8-Güvenlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak,
9- Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar

Merkez/Taşra

Tercih yapılacak birim

Alınacak Personel sayısı

Taşra

Manisa Yazma Eser Kütüphanesi Müdürlüğü

1

 

Taşra

Bursa İnebey Yazma Eser Kütüphanesi Müdürlüğü

1

Toplam

2

 

B- DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK PERSONELİ)
Temizlik personeli pozisyonunda 8 sözleşmeli personel alınacaktır
Temizlik Personeli pozisyonuna başvuracaklarda aranacak şartlar:
1- Lise ve dengi okul mezunu olmak.
2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP94 puan türünden asgari 55 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,

3-Erkek olmak,
4- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,
5- Temizlik görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.
Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar

Merkez/Taşra

Tercih yapılacak birim

Alınacak Personel sayısı

Merkez

İstanbul Merkez

4

Taşra

İstanbul Hacı Selim Ağa Yazma Eser Kütüphanesi

1

Taşra

Çorum Hasan Paşa Yazma Eser Kütüphane Müdürlüğü

1

Taşra

Erzurum Yazma Eser Kütüphane Müdürlüğü

1

Taşra

Konya Bölge Müdürlüğü

1

Toplam

8

 

C- DESTEK PERSONELİ (TEKNİSYEN)
Teknisyen personeli pozisyonunda 1 sözleşmeli personel alınacaktır
Teknisyen personeli pozisyonuna başvuracaklarda aranacak şartlar:
1-
Ortaöğretim kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanının Isıtma ve Sıhhi Tesisat Sistemleri veya Yapı Tesisat Sistemleri, Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanının Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü dallarının birinden mezun olmak.

 


2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP94 puan türünden asgari 55 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,

3-Erkek olmak,
4- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,
5- Teknisyenlik görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.

Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar

Merkez/Taşra

Tercih yapılacak birim

Alınacak Personel sayısı

Merkez

İstanbul Merkez

1

Toplam

1


3. BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ
1. Başvurular elektronik ortamda 11/12/2023-25/12/2023 tarihleri arasında alınacaktır.
2. Başvurmak isteyen adaylar, e-Devlet üzerinde Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı 
https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirecektir.
3. Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.
4. Adaylar  öğrenim durumuna göre bir pozisyon için başvuruda bulunabilecek olup,  nitelik (öğrenim, pozisyon) için yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
5. Adaylar alıma ilişkin bilgileri Başkanlığımız internet sitesi ve Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

4. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ
1. Atanmaya hak kazanan asil ve yedek adayların listesi, ilanın başvuru süresinin bitiminden itibaren 15 gün içinde Bakanlığımızın 
https://www.yek.gov.tr  internet adresinden duyurulacaktır. Ayrıca, Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden görüntülenebilecektir.
2. Başvurular, pozisyonlar itibariyle KPSS(B) grubu puanı esas alınarak yer ve pozisyon olarak ayrı ayrı sıralama yapılacağından, en yüksek puanı alan adaydan başlanarak pozisyon sayısı kadar sözleşmeli personel alınacaktır.
3. İlan edilen her pozisyon için, pozisyon sayısının 3 katı kadar yedek aday belirlenecektir.
4. Asil kazananlardan süresi içerisinde başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacaktır.
5. Başvuruda istenilen bilgileri eksik ve nitelikleri uygun olmayan adaylar ile atanma esnasında nitelikleri taşımayanların başvuruları hakkında işlem yapılmayacaktır.
6. Ataması yapılacak adaylardan istenilen belge ve diğer hususlar Başkanlığımızın internet sitesinde ilan edilecektir.

 

5.  ATAMA VE SÖZLEŞME İMZALAMA İŞ VE İŞLEMLERİ

  1. Atamaya hak kazanan adayların atama ve sözleşme imzalama iş ve işlemleri, Başkanlığımızca yapılacaktır.
  2. Adayların atama belgeleri kontrol edildikten sonra durumu uygun olan adayların atama ve sözleşme imzalama iş ve işlemleri gerçekleştirilecektir.
  3. Geçerli bir mazereti olmadığı halde atama belgelerini teslim etmeyenler ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanlar göreve başlatılmayacaktır. Bu adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır.

 

6. YEDEK ADAYLARIN ATANMASI

Başvuru sonuçlarının ilan tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içinde herhangi bir nedenle boşalan pozisyonlara, puan sıralamasına göre belirlenen yedek adaylar arasından atama yapılarak sözleşme imzalanabilecektir.

7.  DİĞER HUSUSLAR

1. Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun 3 üncü maddesi uyarınca arşiv araştırması yapılacaktır. (Söz konusu sonucun olumlu gelmesi halinde ilgililerin atamaları yapılacaktır.)
2. Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı belge veren, beyanda bulunan veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilen adaylar tüm haklarını kaybederler, yerleştirmeye hak kazanmaları halinde atamaları yapılmaz. Bu durumun atamadan sonra ortaya çıkması halinde ise atama işlemleri iptal edilir ve ilgililer hakkında yasal işlem yapılır. İdare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir, sözleşme yapılmış olsa dâhi sözleşmeleri feshedilir.
3. Kamu görevinden herhangi bir nedenden dolayı ihraç edilenlerden başvuru alınmayacaklardır.
4.
İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

 5. Sınav sonucu açıklandıktan sonra atamaya hak kazanan adayların atamaları tercih ettikleri İllere yapılacaktır.

 

İlanen duyurulur.